Sanitary manifold SAV

Sanitary manifold SAV
Sanitary manifold SAV
Part no.
Type
Part no. WID
SAV-E_02 ¾"
10010408
SAV-E_03
¾"
10010409
SAV-E_04
¾"
10010410
SAV-E_05
¾"
10010411
SAV-E_06
¾"
10010412
SAV-E_02
¾", with cap 1"
10010403
SAV-E_03
¾", with cap 1"
10010404
SAV-E_04
¾", with cap 1"
10010405
SAV-E_05
¾", with cap 1"
10010406
SAV-E_06
¾", with cap 1"
10010407