Data Sheet | Domestic hot water unit FRIWA 8020 HE DE-EN